- ทำเนียบผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง
นายวรินทร์  เขียวขำ มิ.ย. 2538 - ต.ค. 2543
นางศรีสมบัติ ศิริโรจน์ พ.ย. 2543 - ต.ค. 2546
นายนิพันธ์ เมืองพระ ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2547
นายปรีชา อินทะกนก ธ.ค. 2547 - ก.พ. 2548
นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์ ส.ค. 2548 - ก.ค. 2549
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ก.พ. 2550 - ก.ย. 2557
จ.ส.อ.ดร.สมพร ชูทอง ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2561
ดร.พงค์สิลป์ รัตนอุดม ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน