หน้าที่และภาระงาน

งานโครงการอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ข้อที่ 19 งานอาคารและสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  (1) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

  (2) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยนช์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารและสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  (3) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซ่ม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษพลังงาน การรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของศึกสถานศึกษา

  (4) จัดเวทยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ

  (5) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะอาดแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

  (6) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

  (7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  (8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัตงาน เสนอโครงการละรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  (9) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  (10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย