หน้าที่และภาระงาน

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายxxxxxx  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. xxxxx
  2. xxxxx
  3. xxxxx
  4. xxxxx
  5. xxxx
  6. xxxx