งานบุคลากร

งานโครงการพัสดุ มีหน้าที่บริหารทรัพยากร มีหน้าที่ดังต่อไปนนี้

xxx

xxx

xxx