งานพัสดุ

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนนี้

1. จัดวางระบบและปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อขาย การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

2.จัดวางระบบและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

3.จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและพัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

4.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน

5.ควบคุมดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

6.ให้คำแนะนำ ชี้แจ้ง และอำนวยความสะดวกแก่บุคคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

7.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบดำเนินการทำเอกสารตามระเบียบ

8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่อวยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก

9.จัดทำปฎิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น

10.ดูแล บำรุงรักษา และความรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย