หน้าที่และภาระงาน

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(2) จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากร
และหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ดวบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(3) สรุปความเห็นเสนอผู้บังดับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
(4) เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
(5) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
(6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร
นักเรียนและ นักศึกษา
(7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย