พรบ.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน

พรบ.กฎหมา่ย ประกาศกระทรวง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ดังต่อไปนี้

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2552)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ 2 พ.ศ.2545 (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2552)

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 (ประกาศเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2552)

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560)

3.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องกำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19ธันวาคม 2565 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566)

เกรณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  พ.ศ2565

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

 ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง พ.ศ. 2565 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565)