กำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
 

ประกาศแจ้งการลงทะเบียน ซ่อมกิจกรรมภาคเรียน ที่ 1/2565  
โดยลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมและชำระเงินค่าลงทะเบียน      วันที่ 3-12 ตุลาคม 2565
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียน นักศึกษา ติดต่อขอลงทะเบียน รับใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม (แบบอวท.18) 
ณ ห้องงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 2 นำใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม (แบบอวท.18) ให้ครูที่ปรึกษา ลงนาม
ขั้นตอนที่ 3 นำใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม (แบบอวท.18) ไปชำระเงินที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โดยแบ่งเป็น    
- ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม จำนวน    150 บาท
- ค่าอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม อาชีวศึกษา จำนวน    800 บาท
   รวมทั้งสิ้น     950 บาท

ขั้นตอนที่ 4 นำใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม (แบบอวท.18) และใบเสร็จรับเงิน ยื่นที่ห้องกิจกรรมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
โดยนักเรียน นักศึกษาที่มีผลกิจกรรมไม่ผ่าน (ม.ผ.) ในภาคเรียน ก่อนหน้านี้ สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 1 ภาคเรียน
 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KMe

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ