- ทำเนียบผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่ง
นายวรินทร์  เขียวขำ มิถุนายน 2538 - ตุลาคม 2543
นางศรีสมบัติ ศิริโรจน์ พฤศจิกายน  2543 -  ตุลาคม  2546
นายนิพันธ์ เมืองพระ มกราคม  2547 -  ธันวาคม  2547
นายปรีชา อินทะกนก ธันวาคม  2547 - กุมภาพันธ์ 2548
นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์ สิงหาคม  2548 - กรกฎาคม 2549
ดร.ชาญเวช บุญประเดิม กุมภาพันธ์ 2550 - กันยายน 2557
จ.ส.อ.ดร.สมพร ชูทอง ตุลาคม  2557 - ธันวาคม 2561
ดร.พงค์สิลป์ รัตนอุดม ธันวาคม 2561 - กันยายน 2565
นายเอกวิทย์  ธาตุไชย ตุลาคม  2565 - ปัจจุบัน