- วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   : 'สร้างคนดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำชาติไทยพัฒนา'

อัตลักษณ์   :  “HAPPINESS”

เอกลักษณ์  :  “คนดี ศรีหนองจอก”