ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     ตามที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกได้ดำเนินการประกวดราคาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัฯ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


KMe

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ